Housekeeping Staff

Tugas dan Tanggungjawab

 • Melakukan pembersihan bilik (Guest Room) serta memastikan bilik-bilik dijaga dengan baik dan mengikut standard dan prosedur yang ditetapkan.
 • Melakukan pembersihan di sekitar kawasan awam di resort.
 • Dobi dan Linen
 • Fleksibel untuk bekerja pada shift, hujung minggu dan cuti umum.
 • Menjalankan tugasan yang diberikan oleh penyelia atau pengurus hotel dalam pematuhan polisi dan prosedur syarikat

Gaji dan Faedah yang ditawarkan

 • Gaji yang berpatutan
 • Tempat tinggal disediakan
 • Elaun Pengangkutan
 • Elaun Perkhidmatan
 • Makanan akan disediakan (semasa bertugas)
 • Bayaran Lebih Masa (Overtime)
 • Cuti Tahunan/Cuti Sakit/Kelayakan perubatan
 • EPF, Socso

Kelayakan

 • Mempunyai pengalaman bekerja sebagai housekeeping attendant di hotel/resort.
 • Boleh bekerja tanpa pengawasan dan mengikut jadual waktu yang fleksibel
 • Bersemangat, rajin dan berkeinginan untuk bekerja serta teliti dalam melakukan kerjaSeorang yang teliti dalam setiap kerja yang dilakukan serta boleh menyiapkan kerja mengikut standard yang tinggi seperti yang ditetapkan
Job Summary
SARAWAKIANA RETA SDN BHD
Kuching - Santubong area
1 year experience
SPM
Full time
1
Rm1200
Apply now


Roll to top