Dasar Privasi

Sila tekan sini untuk versi Bahasa Inggeris

Ini adalah dasar privasi bagi LIMAR GROUP OF COMPANIES, termasuk anak-anak syarikat masing-masing , syarikat berkaitan dan entiti kawalan bersama. (selepas ini dirujuk sebagai “Limar Group” , “kami ” atau “kita “). Kami mengiktiraf dan menghormati hak-hak berkenaan dengan data peribadi dan maklumat anda (“Data Peribadi”). Notis Privasi ini menerangkan bagaimana kita akan mengendalikan maklumat peribadi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) dan undang-undang Malaysia.

Pemberian Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun jika anda tidak memberikan kami Data Peribadi anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan yang anda minta atau memproses Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di bawah.

Sila faham bahawa anda tidak memberikan maklumat yang tidak mencukupi, maklumat yang tidak tepat atau enggan memberikan maklumat wajib yang kita meminta, kami mungkin tidak dapat memproses keperluan dan / atau permintaan anda dan akhirnya tidak dapat menyediakan anda dengan keperluan dan / atau permintaan anda.

Adalah diakui bahawa Data Peribadi anda yang dikumpul dan diproses diperolehi secara sukarela dan dengan kebenaran anda.

Komitmen kami kepada anda:

Kita menghargai kepercayaan pelanggan, rakan niaga dan tetamu kami dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan memastikan bahawa Data Peribadi anda hanya digunakan untuk tujuan yang dinyatakan di dalam Notis Privasi ini.

Penentuan Data Peribadi:

Data peribadi merujuk kepada apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda. Ini termasuk apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk membezakan, mengenal pasti atau menghubungi anda. Bagi tujuan Notis Privasi ini, Data Peribadi merangkumi juga Data Peribadi sensitif, yang mungkin berkaitan dengan maklumat yang berhubungan dengan kesihatan anda, pendapat politik, kepercayaan agama, dan lain-lain


Apa yang diterangkan oleh Notis Privasi ini:

Notis Privasi ini menerangkan:

open all +

Dalam usaha untuk kita untuk beroperasi dengan cekap dan berkesan dan menyediakan anda dengan perkhidmatan yang terbaik, kami mungkin mengumpul Data Peribadi daripada anda yang mungkin termasuk maklumat hubungan tentang anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, pasport dan maklumat perhubungan yang lain yang berkaitan, butir-butir pengenalan, maklumat transaksi seperti detaills kad kredit, apa-apa maklumat yang perlu untuk memenuhi permintaan khas (contohnya, keadaan kesihatan yang memerlukan penginapan tertentu, pembelian barangan dan perkhidmatan), maklumat yang diperoleh pada kekunci kad dan sistem keselamatan yang lain, termasuklah rakaman imej anda di televisyen litar tertutup (CCTV) dan rakaman suara anda dari panggilan yang dibuat kepada kami, maklumat yang anda berikan kepada kami mengenai keutamaan pemasaran anda atau dalam perjalanan yang mengambil bahagian dalam kaji selidik, pertandingan atau tawaran promosi, hubungan dan butir-butir lain yang berkaitan syarikat dan individu yang berurusan dengan kita melakukan perniagaan (contohnya, ejen pelancongan, perancang mesyuarat dan acara).

Kami mungkin mengumpul Data Peribadi secara langsung daripada anda apabila anda:

 • membuat permintaan untuk barangan atau perkhidmatan
 • membuat pembayaran untuk barangan dan / atau perkhidmatan
 • melaksanakan urus niaga perdagangan dengan kami
 • mengisi kad pendaftaran semasa daftar masuk / telefon / tempahan   melalui laman web rasmi kami.
 • melanggan salah satu penerbitan kami (contohnya, surat berita dan risalah)
 • mengisi borang pertanyaan dan maklum balas
 • mengisi mana-mana borang soal selidik kajian kami
 • membuat aduan dengan kami
 • membuat tempahan
 •  memohon jawatan kosong untuk tujuan pekerjaan
 • menghadiri sesi temuduga untuk tujuan pekerjaan

Selain daripada Data Peribadi yang diperoleh daripada anda secara langsung (seperti yang dinyatakan di atas), kita juga boleh mendapatkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga yang berurusan dengan atau yang berkaitan dengan anda, dari sumber-sumber lain yang berkenaan dengan anda telah memberi kebenaran untuk mendedahkan maklumat berkaitan dengan anda dan / atau jika selainnya dibenarkan secara sah. Kami juga menggunakan litar tertutup (CCTV) untuk merakam rakaman di premis kami.

Kami mungkin mengumpul Data Peribadi daripada anda, yang akan digunakan untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

 • untuk dapat memproses apa-apa transaksi komersial
 • untuk tujuan pengenalan dan pengesahan
 • untuk tujuan operasi dan pentadbiran
 • untuk memberikan sokongan dan perkhidmatan pelanggan
 • memenuhi kewajipan berkontrak dengan anda
 • untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan
 • untuk menjalankan aktiviti pemasaran (sebagai contoh, penyelidikan pasaran)
 • untuk menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan, tawaran promosi istimewa, surat berita; dan / atau borang kaji selidik pelanggan dan soal selidik
 • untuk menghantar maklumat mengenai produk dan aktiviti promosi
 • untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan anda dan / atau pelanggan lain
 • mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan.
 • untuk memproses perkhidmatan yang anda minta;
 • untuk memudahkan penyertaan anda dalam mana-mana pertandingan atau acara;
 • untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan perkhidmatan dan / atau acara-acara kami;
 • untuk memproses apa-apa bayaran yang berkaitan dengan perkhidmatan yang anda minta;
 • untuk tujuan insurans;
 • untuk mengendalikan premis kami dengan cara yang selamat;
 • untuk siasatan, tujuan audit atau keselamatan;
 • untuk menjalankan analisis pemasaran dalaman dan analisis pola pelanggan dan pilihan;
 • untuk mematuhi undang-undang dan peraturan kita dalam menjalankan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan, acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan-bahan komersil yang kita mungkin berasa menarik minat anda;
 • untuk memastikan bahawa kandungan laman web rasmi kami dipamerkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan komputer dan / atau peranti anda;
 • untuk tujuan pekerjaan dengan kami.

Rakaman CCTV, khususnya, juga boleh digunakan bagi maksud yang berikut:

 • untuk tujuan jaminan kualiti
 • untuk mengadakan peruntukan bagi keselamatan dan keselamatan kakitangan, tetamu dan pelawat lain
 • mengesan dan menghalang penggunaan yang mencurigakan, tidak sesuai atau tidak sah kemudahan kami
 • mengesan dan menghalang tingkah laku jenayah
 • menjalankan siasatan

Sebagai sebahagian daripada menyediakan produk-produk kami dan perkhidmatan dan pengurusan dan / atau operasi yang sama, kita mungkin diperlukan atau dikehendaki mendedahkan maklumat mengenai anda kepada pihak ketiga seperti berikut:

 • Syarikat dan / atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan kami dan / atau penasihat profesional
 • Syarikat dan / atau organisasi yang membantu kami dalam memproses dan memenuhi transaksi yang anda minta
 • rakan perniagaan dan pihak-pihak lain untuk tujuan yang secara langsung berkaitan dengan tujuan mengumpul Data Peribadi anda
 • pihak-pihak lain yang berkenaan telah anda memberi kebenaran nyata atau tersirat

tertakluk kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau obligasi) yang terpakai kepada kami pada tiap tiap masa.

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan maklumat mengenai perkhidmatan dan / atau produk kami dan pihak ketiga, yang mungkin menarik minat atau memberi manfaat kepada anda, kecuali diminta oleh anda.

Dalam keadaan tertentu, kami mungkin mendedahkan Data berkaitan peribadi kepada peniaga-peniaga pilihan kami dan rakan kongsi strategik di mana persetujuan anda telah diperolehi dan tertakluk kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau obligasi) yang kami patuhi pada setiap masa. Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa perjanjian kami dengan perkhidmatan yang disediakan termasuklah kewajipan privasi dan kerahsiaan sesuai.

Jika anda tidak mahu maklumat peribadi anda akan digunakan untuk tujuan pemasaran atau sekiranya anda menukar fikiran anda berhubung dengan anda sebelum ini, anda boleh memilih untuk tidak menerima pemasaran atau bahan promosi pada bila-bila masa. Anda boleh memilih “unsubscribe” yang dibekalkan dalam e-mel kami atau hubungi kami di butiran yang diberikan pada akhir Notis Privasi ini. Kami akan mematuhi arahan bertulis terkini anda kepada kami.

Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi mana-mana Data Peribadi yang kami terima daripada anda daripada penyalahgunaan dan kehilangan dan daripada akses, pengubahsuaian atau pendedahan. Kami boleh menyimpan maklumat anda dalam bentuk salinan sama ada elektronik atau bertulis atau mengekalkan pihak ketiga untuk memegang maklumat bagi pihak kami. Seperti mana yang ditetapkan undang-undang, Data Peribadi akan dimusnahkan apabila tidak lagi diperlukan.

Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan Data Peribadi anda yang dipegang oleh kami.

Tertakluk kepada pengecualian yang diperuntukkan di bawah undang-undang Malaysia, anda boleh mendapatkan maklumat mengenai Data Peribadi anda yang disimpan oleh kami dan, boleh meminta akses untuk melihat apa-apa maklumat yang disimpan mengenai anda dan meminta pembetulan, mengemaskini, penghapusan atau pelumpuhan yang sama pada bila-bila masa. Sila hubungi kami secara bertulis di nombor telefon yang diberikan di bawah untuk tujuan ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, bantahan atau aduan mengenai pemprosesan data peribadi anda atau jika anda ingin mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, sila hubungi kami secara bertulis dengan menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah.

Kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk akses data peribadi anda dalam jumlah yang dibenarkan di bawah undang-undang. Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan / atau membetulkan data peribadi anda, kami mempunyai hak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan / atau membuat sebarang pembetulan kepada data peribadi anda atas sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang.

Jika anda memilih untuk mendapatkan maklumat atau menjalankan perniagaan dengan kami dalam talian dengan melayari mana-mana laman web rasmi Limar Group, anda mungkin ingin mengetahui perkara berikut:

8.1 Laman web rasmi kami

Apabila anda melayari laman web rasmi kami, kami mengumpul maklumat log standard internet dan butir-butir corak tingkah laku pengunjung untuk menentukan bilangan pelawat ke pelbagai bahagian laman web ini. Maklumat-maklumat ini tidak dikaitkan dengan anda sebagai seorang individu. Kami menggunakan maklumat tersebut untuk menilai dan memperbaiki ciri-ciri, pengalaman tetamu dan fungsi laman web rasmi kami.

8.2 Alamat IP

Kami menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, dan untuk mengendalikan laman web rasmi kami. Alamat IP anda digunakan untuk membantu mengenal pasti anda dan maklumat keahlian anda dan untuk mengumpul maklumat demografi yang luas.

8.3 Cookies

Cookie adalah satu elemen data yang laman web boleh hantar ke penyemak imbas anda, yang kemudiannya boleh menyimpannya pada sistem anda. Kami menggunakan cookies dalam beberapa halaman kami untuk menyimpan pilihan anda dan maklumat sesi rekod. Maklumat yang kami kumpulkan kemudiannya digunakan untuk memastikan tahap perkhidmatan yang lebih peribadi untuk pengguna kami. Sila rujuk kepada dokumentasi penyemak imbas anda untuk memeriksa jika cookies telah diaktifkan pada komputer anda atau untuk meminta untuk tidak menerima cookies.

8.4 Pautan ke laman web pihak ketiga

Adalah dimaklumkan bahawa Notis Privasi ini terpakai semata-mata ke laman web rasmi kami dan tidak boleh dipakai mana-mana laman web pihak ketiga anda boleh akses dari laman web rasmi kami. Untuk menentukan bagaimana laman web pihak ketiga (seperti Twitter, Facebook, YouTube) perjanjian dengan Data Peribadi anda, anda perlu memastikan bahawa anda membaca dasar privasi masing-masing.

Notis Privasi ini mungkin dipinda dari semasa ke semasa. Sila layari laman web rasmi kami untuk maklumat mengenai amalan kita.

Dengan terus berurusan dengan kami atau dengan terus melibatkan diri atau mengekalkan perkhidmatan kami berikutan pengubahsuaian mempunyai masalah, atau pindaan kepada Notis ini, dianggap bahawa anda telah menerima apa-apa pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan melainkan anda dinyatakan dengan jelas sebaliknya secara bertulis kepada kami.

Sila ambil perhatian bahawa adalah wajib bagi kita untuk memproses Data Peribadi anda untuk sebab-sebab yang dinyatakan di atas. Namun begitu, anda boleh berhenti menerima aktiviti promosi dengan memilih “unsubscribe” yang dibekalkan dalam e-mel kami atau sila hubungi kami di butiran yang diberikan pada akhir Notis Privasi ini. Kami akan mematuhi arahan bertulis terkini anda kepada kami.

Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, anda diminta untuk tidak membenarkan individu di bawah umur 18 tahun bawah jagaan anda untuk mengemukakan Data Peribadi kepada kami. Sekiranya apa-apa Data Peribadi yang diberikan kepada kami, anda dengan ini bersetuju untuk memproses data peribadi kanak-kanak itu dan menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi ini.

Dalam sesetengah keadaan anda mungkin telah memberikan Data Peribadi yang berkaitan dengan individu lain (seperti suami atau isteri, ahli keluarga atau rakan-rakan anda) dan dalam keadaan seperti itu, anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk memberikan Data Peribadi mereka kepada kami dan anda telah mendapatkan persetujuan mereka untuk Data Peribadi mereka untuk diproses dan digunakan dengan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Maklumat perhubungan kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, masalah atau aduan berkaitan dengan Notis Privasi ini, sila hubungi kami pada waktu pejabat (9.00 pagi hingga 5.00 petang – Isnin hingga Jumaat) di pusat perhubungan berikut:

Jawatan: Pegawai Perlindungan Data Privasi
Alamat: pdpa@limargroup.com

Dasar Perlindungan Data Peribadi dikeluarkan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris mengikut Seksyen 7 (3) PDPA. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain Dasar Privasi ini, syarat-syarat versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.


Roll to top